All Israel

FULL TEXT: Read the original Hebrew version of the proposed legislation to outlaw sharing the Gospel message in Israel

JERUSALEM, ISRAEL – The following is the full text in its original Hebrew of the newly-proposed legislation introduced by Knesset Members Moshe Gafni and Yaakov Asher.

 

הכנסת העשרים וחמש

 

יוזמים:      חברי הכנסת           משה גפני
                                                 יעקב אשר       

______________________________________________                                                      

פ/1526/25

הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור שידול להמרת דת), התשפ"ג–2023

 

תיקון סעיף 174א

1.

בחוק העונשין, התשל"ז–1977[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 174א –

 

 

(1)      בכותרת השוליים, בתחילתה יבוא "שידול או";

 

 

(2)      האמור בו יסומן "(ב)" ולפניו יבוא:

 

 

 

"(א)    המשדל אדם, בפניה ישירה, דיגיטלית, בדיוור ישיר, או בצורה מקוונת, להמיר דתו, דינו – מאסר שנה, ואם היה האדם קטין, דינו – מאסר שנתיים."

תיקון סעיף 368

2.

בסעיף 368 לחוק העיקרי –

 

 

(1)      בסעיף קטן (א), במקום "מאסר ששה חודשים" יבוא "מאסר שנתיים";

 

 

(2)      סעיף קטן (ב) – בטל.

דברי הסבר

חוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן – החוק), קובע מספר עבירות בנושא איסור שידול להמרת דת המעוגנות בסעיפים 174א, 174ב ו-368.

בתקופה האחרונה התגברו ניסיונותיהם של גופים מסיונריים, בעיקר נוצריים, לשדל להמרת דת. לעיתים ניסיונות אלה אינם כרוכים בהבטחת כסף או טובות הנאה חומריות, ולכן אינם אסורים לפי הדין הקיים, אולם השלכותיהם השליליות הרבות, לרבות נזקים נפשיים, מחייבות את התערבות המחוקק. זאת בעיקר לאור העובדה שמרבית הניסיונות להביא אנשים להמיר את דתם מתמקדים בבני השכבות החלשות, אשר בשל מצבם החברתי-כלכלי נתונים ביתר קלות לניסיונות שכנוע מעין אלה.

לפיכך, מוצע כי לצד האיסור על מתן הטבות כפיתוי להמרת דת, ייאסר גם עצם השידול להמרת דת, כשזה נעשה בפניה ישירה לאדם. מוצע להבחין בין מצב שבו האדם אותו מנסים לשדל הוא בגיר, שאז העונש המקסימלי המוצע הוא שנת מאסר, לבין מצב שבו מנסים לשדל קטין, שאז העונש המקסימלי המוצע הוא שנתיים מאסר, ולכן גם מוצע במקביל לבטל את סעיף 368(ב) לחוק, הדן בשידול קטין להמרת דת.

עוד מוצע להחמיר את העונש החל על מי שעורך טקס המרת דת של קטין, ולהעמידו על שנתיים מאסר, במקום שישה חודשים, כקבוע היום בסעיף 368(א) לחוק.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/1928/24).

הצעת החוק זהה לפ/1928/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

 

--------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)

 [1] ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

The All Israel News Staff is a team of journalists in Israel.

All Israel
Receive latest news & updates
  A message from All Israel News
  Help us educate Christians on a daily basis about what is happening in Israel & the Middle East and why it matters.
  For as little as $5, you can support ALL ISRAEL NEWS, a non-profit media organization that is supported by readers like you.
  Donate to ALL ISRAEL NEWS
  Popular Articles
  Latest Stories